การแข่งขัน ‘AF Cumulative Stage 2’

ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 กับการแข่งขันยิงระยะกลาง 30 เมตร

การแข่งขันสะสมคะแนน ‘AF Cumulative Stage 2nd’
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559
ระยะ 30 เมตร – Compound, Recurve, Traditional (ทั้ง Class A/B)
ระยะ 18 เมตร – รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (Class A)
ระยะ 10 เมตร – รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (Class B)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 เม.ย. 2559


Archery competition ‘AF Cumulative Stage 2nd’
venue AF Archery shooting range
Sunday, 24 April 2016
30 meters – Compound, Recurve, Traditional (both Class A/B)
18 meters – Under 12 years old (Class A)
10 meters – Under 10 years old (Class B)
Sign up / Register from Today – 22 Apr